A series of 16 encrypted postcards

Blog reader Jan Pulkrábek sent me a nice Christmas present that I want to share with my readers to start the year: 16 coded postcards from 1898 to 1900 with solution and translation.

Deutsche Version

First of all, I wish all my readers a Happy New Year 2021!

The New Year begins with an extraordinary series of 16 beautiful encoded postcards from the Czech Republic. Their scans were kindly provided to me by Jan Pulkrábek from Bystřice nad Pernštejnem in the Czech Republic. This series, which reached me on December 19, was a real Christmas present.

Jan wrote to me:

Let me send you 16 encrypted postcards that appeared in a Czech internet auction. The postcards were exchanged between 1898 and 1900 between the mining engineer Jaroslav (“Jarouš”) Novotný and his fiancée Lidmila (“Liduška”, “Lidunka” or “Lidka”) Fidlerová. They used a simple MASC, partly based on the Greek alphabet. I also attach a transcription and translation of the postcards into English (in round brackets you will find the place of dispatch and the place of destination, in angle brackets cleartext; postcards are sorted by date of creation). The last postcard from 1902 does not contain any encrypted text, but it is proof that Lidmila eventually became Jaroslav’s wife and that she forgave his infidelity.

This series is the third longest series of encoded postcards I know. More encoded cards were sent only by the musician Josef Fröwis (44 cards) from Austria and his colleague Albert Pohrt (35 cards) from Berlin. Unlike Fröwis and Pohrt, the cards in the present case went both ways and were not sent exclusively by one man to his lover.

Here are the total of 17 cards (16 encrypted, one unencrypted) that Jan Pulkrábek provided to me. Sender and receiver, date, Jan’s decryption and his translation into English are given:

 

A

From Jaroslav (Příbram) to Lidmila

13.–14. I. 1898

Miláčku, nezapomeň nikdy v životě svém na krásné doby naší vroucí lásky. Jarouš

Darling, never forget in your life the beautiful times of our fervent love. Jarouš

B

From Jaroslav (Nýřany) to Lidmila (Příbram)

3. V. 1899

<Milovaná Lidunko! Za stálých vzpomínek posílá Ti vroucí> pusinku tvůj mužíček. <Jaroušek>

Beloved Lidunka! With constant memories, your little man sends you a hot kiss. Jaroušek

C

From Jaroslav (Nýřany) to Lidmila (Příbram)

3. VI. 1899

Kéž bys byla již mojí zlatou ženuškou. Tvůj mužíček

I wish you were my golden little wife. Your little man

D

From Lidmila (Příbram) to Jaroslav (Nyustya Likér, today Hnúšťa-Likier, Slovakia)

13. VI. 1899

Miláčku, jestlipak jsi obdržel pohlední lístek ode mě? Posílám ti proto lístky, aby jsi měl také ode mě památku. Musíš si je skovat! Teď ti posílám tři lístky. Myslím, že je obdržíš. Musíš se, Jaroušku, šetřit, aby jsi se nenastudil. Udělej mě to k vůli. Tvá Lidka

Darling, did you receive a postcard from me? That’s why I’m sending you postcards so that you have also souvenir from me. You have to keep them! I’m sending you three postcards now. I think you will receive them. You have to protect yourself, Jaroušek, so you don’t get cold. Do it to my will. Your Lidka

E

From Jaroslav to Lidmila

25. VI. 1899

Neznám smrti hroznější než jest smrť duše. Kdo lásku v duši utlumil, spáchal vraždu dvojnásob. <Tvůj věrný Jarouš>

I know no death more terrible than the death of soul. He who muffled love in his soul committed murder twice. Your faithful Jarouš

F

From Jaroslav (Plzeň) to Lidmila (Příbram)

4. X. 1899

 

Milovaná ženuško, bohužel – po neděli! Jest mi tak hrozně. Nemohu to posud uvěřit, nechtějí mě pustit, jsem tak nešťasten. Spěchám na eksecírku, budu psát dnes ještě. Zachovej mně věrnou lásku. Líbá tě tvůj mužíček.

Left margin: Tvé dopisy správně dostávám.

Beloved little wife, unfortunately it’s after Sunday! It’s terrible for me. I can’t believe it yet, they don’t want to let me go, I’m so unhappy. I’m in a hurry for the exam, I’ll write today. Keep me true love. Your little man is kissing you.

Left margin: I get your letters correctly.

G

From Lidmila (Příbram) to Jaroslav (Plzeň)

6. X. 1899

<Miláčku!> Je mě to moc divné, že jsem dnes neobdržela od tebe dopis; vůbec ani lístek. Co to má znamenat? Já ještě nevynechala. Vykládám si to tak, že nemáš čas; neb kdyby jsi měl, miláčku, na mně zapomenout, to by bylo hrozné, nechci na to ani myslet. Piš mě, prosím tě, je mě hrozně smutno po tobě! S toužebností očekávám od svého mužíčka krásné psaníčko. Jeho věrná ženuška

Over the text: Líbám tě! <Buď s Bohem!>

Darling! It’s very strange to me that I didn’t receive a letter from you today; not a postcard at all. What does it mean? I haven’t missed it yet. What does it mean? I haven’t missed it yet. I take it you don’t have time; for if you, darling, forgot about me, that would be terrible, I don’t even want to think about it. Write me, please, I’m so sad for you! I eagerly expect a beautiful letter from my little man. His faithful little wife

Over the text: I kiss you! Goodbye!

H

From Jaroslav (Plzeň) to Lidmila (Příbram)

4. XI. 1899

Milovaná Liduško! Po 2 dny jsem nedostal žádného psaníčka, až dnes, a to jest velice krátké! Nemáš času. Na koncert a do divadla? Jednej, jak uznáváš – jak se ti uzdá. Liduško má, čekal jsem s dychtivostí dlouhý krásný dopis, o tobě hodně zvědět – tak se mi zdá… než ne, nechme toho! Jsem nešťasten, nevýslovně – naděje moje, útěcho má, kde jste? Sbohem buď, miláčku. Vzpomeň, že v dáli pláče po tobě tvůj věrný miláček.

Beloved Liduška! I haven’t received any letters for 2 days until today, and that’s very short! You don’t have time. For a concert and a theater? Do as you wish – as you will. My Liduška, I was eagerly waiting for a long beautiful letter, to know a lot about you – so it seems to me… But no, let’s stop it! I am unhappy, unspeakably – my hope, my comfort, where are you? Goodbye, darling. Remember that in the distance your faithful darling is crying for you.

I

 

From Lidmila (Příbram) to Jaroslav (Plzeň)

15. XI. 1899

Ó Jarouši, miluj mně – neopouštěj tak duši ubohou! Dnes jsem měla strašnou noc, nemohla jsem pro lítosť a děsnou bolesť ani usnouti. Celou noc mě děsně píchalo – myslím, že mám zánět střev – snad jsem se nastydla. Je mi hrozně – přemáhám se děsně! Buď sbohem, andílku můj.

Left margin: To tvé včerejší psaníčko mně trochu upokojuje.

Oh Jarouš, love me – do not forsake a poor soul! I had a terrible night today, I couldn’t even sleep because of regret and terrible pain. I felt a stinging pain all night – I think I have intestinal inflammation – maybe I got a cold. It’s terrible for me – I’m overcoming myself horribly! Goodbye, my angel.

Left margin: Your yesterday’s letter calms me down a bit.

J

From Lidmila (Příbram) to Jaroslav (Michálkovice, today part of Ostrava)

22. III. 1900

Andílku! Jest mi nevýslovně líto matinky. – Však doufám pevně, že se zase uzdraví. – Mám jakési tušení. – Odpusť, miláčku, že nepíši, máme zde do úterka švadlenu, šijem toho moc pro nás všechny. – Mě je již lépe, jak to ale bude dál? Na krásné této tvářince posílám ti láskyplnou, vroucí hubičku.

Little angel! I unspeakably regret your mother. – But I firmly hope that she will recover. – I have a hunch. – Forgive me, darling, I don’t write, we have a seamstress here until Tuesday, we’re sewing a lot for all of us. – I’m better now, but how will it go? On this beautiful face I’m sending you a loving, hot kiss.

K

From Lidmila (Příbram) to Jaroslav (Michálkovice)

30. III. 1900

Andílku můj! Děkuji ti za tak mě milé psaníčko! Jest mi ale divné, že po tři dny jsi žádné zprávy ode mne neobdržel; přec píši každý den, nanejvýš obden, déle nikdy ne! Zda mi to věříš? Nevím, jestli Bohumil obdržel to psaní. Neměla jsem tu příležitosť s ním mluvit. Srdečně tě zdraví tvá Lidka.

My little angel! Thank you for such a nice letter! But it is strange to me that for three days you have not received any messages from me; I write every day, at most every other day, never longer! Do you believe me? I don’t know if Bohumil received the letter. I didn’t have a chance to talk to him. Your Lidka greets you warmly.

L

From Lidmila (Příbram) to Jaroslav (Michálkovice)

11. IV. 1900

 

Miláčku! Přijeď v zítra! Již každý na svátcích, jen ty ne. Těší se na tě tvá věrná ženuška.

Upper margin: Již více psát nebudu, neb již musíš přijet.

Left margin: Posílám ti 3 krásné hubinky; za každý lísteček jednu!

My darling! Come tomorrow! Everyone is already on holidays, only you are not. Your faithful wife is looking forward to seeing you.

Upper margin: I won’t write anymore because you have to come.

Left margin: I’m sending you 3 beautiful kisses; one for each postcard!

M

From Jaroslav (Česká Třebová) to Lidmila (Chrast u Chrudimi)

5. VII. 1900

Milovaná ženuško! Slze v očích – opouštím domov. Tys hvězdou mé spásy, nejvyššího štěstí. Toužím po brzkém projevu tvé lásky. Nezmiňuj se matince o té slečně, že to víš (co byla též na nádraží). Piš, jak mě máš ráda. A vypiš vše dopodrobna! A každý den! Vysvětli mi, co znamenala ta poslední věc v tom psaní Růženě, bylo mi to moc líto! Piš ale pravdu upřímně.

Upper margin: Tisíc hubiček a poslední pozdrav od mužíčka!

Beloved little wife! Tears in my eyes – I’m leaving home. You are the star of my salvation, the highest happiness. I long for an early expression of your love. Don’t mention to mother the young lady (who was also at the station), that you know. Write how much you love me. And write everything down in detail! And every day! Explain to me what the last thing in letter for Růžena meant, I was very sad! But write the truth honestly.

Upper margin: A thousand kisses and one last greeting from your little man!

N

From Lidmila (Chrast u Chrudimi) to Jaroslav (Michálkovice)

11. VII. 1900

Drahý, vroucně milovaný mužíčku můj! Ach, pro Boha nepiš tak! – Což, mě nerozumíš? Ó Jarouši, miláčku můj, smiluj se nade mnou, buď jako dříve, můžeš-li, prosím! – Nemohu ti psáti, v zítra si přivstanu a napíšu ti dlouhé psaní. – Prosím, nehněvej se na mně. Měj alespoň slitování se mnou s ubohou. Ó, já vím, že podobného nic neuděláš, že ještě tak dalece rád mě máš!

Left margin: Piš mě prosím, piš mě zas! Ó, miluji tě!

Right margin: Což poslední dopis obdržel jsi?

Upper margin: Líbá tě vroucně tvá věčně tvá ženuška.

My dear, warmly loved little man! Oh, for God’s sake, don’t write like that! – Don’t you understand me? Oh Jarouš, my darling, have mercy on me, be as before, if you can, please! – I can’t write to you, I’ll get up tomorrow and write you a long writing. – Please don’t be angry with me. At least have mercy on me, the poor one. Oh, I know you won’t do anything like that, that you still love me!

Left margin: Please write me, write me again! Oh, I love you!

Right margin: Did you receive the last letter?

Upper margin: Your little wife kisses you fervently forever.

O

From Lidmila (Chrast u Chrudimi) to Jaroslav (Michálkovice)

12. VII. 1900

Jarouši, smilování! Měj mě zas tak rád, nezapomínej, čím ti jsem! – – – Dnes vařím, proto odpusť, že více nepíši, ale budu co nejdříve. Sbohem!

Jarouš, mercy! Love me again, don’t forget what I am to you! – – – I’m cooking today, so forgive me for not writing more, but I will as soon as possible. Goodbye!

P

From Lidmila (Chrast u Chrudimi) to Jaroslav (Michálkovice)

19. VII. 1900

Matinku by <to> moc těšilo, kdybys ji přijel [naproti] navštívit, ale přeje si, bys nejezdil, že by se tam bez tvé nepřítomnosti mohlo nějaké neštěstí stát. Je zas matince dobře, studené obklady účinkují, už ani trochu nekrvácí. Modlila jsem se a vroucně prosila Boha, by ti nadále matku tvou zachoval před blízkou smrtí. Sbohem!

Upper margin: Píšu na přání matinky tvé. Tvůj poslední dopis mně zničil.

Left margin: Prosíš mně za odpuštění. Odpouštím, ale pamatuj si, žes učinil ze srdce mého pouhý kámen.

Mother would be very happy if you came to visit her, but she wishes you would not go, that there could be some misfortune in your presence. The mother is fine again, the cold compresses work, she doesn’t bleed at all. I prayed and fervently asked God to keep your mother from death. Goodbye!

Upper margin: I write at the request of your mother. Your last letter destroyed me.

Left margin: You ask me to forgive you. I forgive, but remember that you have made my heart a stone.

Z

 

I hope that these beautiful cards and the love story told in them have sweetened the start of the new year for my readers as much as they have for me. Many thanks to Jan Pulkrábek for this cryptological treasure!

If you want to add a comment, you need to add it to the German version here.


Further reading: Wer löst diese Serie von zwölf verschlüsselten Postkarten? (Teil 1/2)

Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/13501820
Facebook: https://www.facebook.com/groups/763282653806483/

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.